تور کارخانه

کارخانه قدیمی 1
کارخانه 1
EQ01
EQ04
EQ05
EQ06

تجهیزات

L1
L2
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

نمایشگر محیطی